Forex Capital Protection - ZuluGuard™

כיצד פועלת הגנת ההון

ZuluGuard™ היא מערכת הגנה מתקדמת במיוחד שעוקבת אחרי תבניות של התנהגות בלתי רצויה מצד סוחרים שאחריהם אתה עוקב, ומאפשרת לך לבחור באילו פעולות לנקוט כדי להגן על ההון המושקע שלך.

דוגמה להתנהגות בלתי רצויה היא כאשר הביצועים של הסוחר מתדרדרים והדבר משפיע על הרווח/הפסד של החשבון שלך.

לכן, ZuluGuard™ עוקב באופן שוטף אחרי הביצועים של הסוחר ועוקב כדי להגן על הכספים שלך באמצעות שמירה על הרווחים וצמצום ההפסדים לכמות שהגדרת במטבע המקורי של החשבון שלך.

כך, כאשר ההפסדים שאתה חווה חורגים מהערך שהוגדר מראש, ZuluGuard™ מתערב ומגן על החשבון שלך. שים לב ש-ZuluGuard™ עוקב אחרי פעולות מסחר ממומשות ולא ממומשות, כך שגם פעולות מסחר פתוחות נלקחות בחשבון. פירוש הדבר הוא שסוחר יכול להיות רווחי בסך הכל, אך ZuluGuard™ יתערב כאשר הרווח יפחת! *

לדוגמה

להלן דוגמה מפורטת. נניח שהגדרת את הגנת ההון שלך לסכום של 1,000 דולר ורק פעולת מסחר אחת פתוחה בכל פעם.

מס' פעולת מסחר הפסד מרבי ($) כשפעולת המסחר פתוחה רווח/הפסד סופי ($) של פעולת המסחר רווח/הפסד מצטבר ($) של הסוחר בחשבון שלך הגנת ההון של ZuluGuard™ רווח/הפסד בתרחיש הגרוע ביותר (סופי) מסוחר זה אם ZuluGuard™ מתערב!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

מכיוון שבפעולת מסחר מס' 5 התרחש הפסד של 1,000- דולר (700- דולר מסוף הרווח/הפסד של פעולת מסחר מס' 4 והפסד של 300- בפוזיציות הצפות בפעולת מסחר מס' 5) הגעת לרמת הגנת ההון שהגדרת ל-1,000 דולר ו-ZuluGuard™ יתערב!

כך שהרווח/הפסד הסופי שאיתו תישאר מהסוחר הזה הוא הרווח/הפסד בתרחיש הגרוע ביותר (הסופי) של 1,700 דולר.

הערות

  1. רווח/הפסד בתרחיש הגרוע ביותר (סופי) הוא סכום הכסף הסופי (רווח/הפסד) שיישאר בחשבון שלך מהסוחר הזה, בהנחה ש-ZuluGuard™ יתערב בעתיד
  2. אם תשלב את סוף הרווח/הפסד בפעולות מסחר מס' 1 ומס' 4, תחרוג מרף הגנת ההון של 1,000. עם זאת, מכיוון שבין פעולות המסחר האלה מימשת רווח, ההפסדים מסוחר זה לא יחרגו בנקודה זו מ-1,000.
  3. בהנחה שבחרת את הפעולה של ZuluGuard™ 'סגור את כל פעולות המסחר של הסוחר'

ZuluGuard™ יזהה אם הביצועים של הסוחר התדרדרו ובנקודה שבה ההפסדים יגיעו לסכום שקבעת מראש, הוא יתערב כדי להגן על החשבון שלך מפני הפסדים נוספים.

שינוי הגנת ההון שלך

זכור ש-ZuluGuard™ לוקח בחשבון את הביצועים של הסוחר מהרגע שתפעיל את סכמת הגנת ההון והלאה. ניתן לשנות את סכום הגנת ההון בהתאם לדרישות שלך ולאפשר חשיפה גדולה או קטנה יותר של ההון מכל סוחר, בהתאם לאופן שבו אתה מעריך את הביצועים שלו.

הגדרת הערך ל-0 תבטל את התכונה הזו.

* כתב ויתור חשוב: בתנאי שוק תנודתיים או לא יציבים, איתותי היציאה של ZuluGuard יבוצעו במחיר השוק השכיח, אשר עשוי להיות שונה משמעותית מהמחיר המבוקש. על כן, ייתכן שיהיו הפסדים משמעותיים. ZuluGuard לא תמיד יכול להבטיח את ההגנה המבוקשת.